TROBADES COMARCALS 2021

 Durant el mes d'octubre es duran a terme dues trobades comarcals. El dia 20 d'octubre a Falset i el dia 22 a La Pobla de Mafumet. Més detalls al cartell.
 
 
 

AGENDA RURAL DE CATALUNYA

 

La Representació Territorial de caça de Tarragona és present en la primera Jornada Presencial al Camp de Tarragona de l'Agenda Rural de Catalunya, i participa en el Taller... (segueix llegint)

 ARTICLE AGENDA RURAL

 

 

 

 
 

NOVES MESURES COVID PER ASSEMBLEES

 

La normativa Covid del passat 30 d’abril ha adoptat determinades mesures en relació amb les assemblees d’entitats esportives. Es permet la celebració d’assemblees de manera presencial, sense que l’aforament superi el 50 % amb un màxim de 500 persones. Els presidents han de presentar una declaració responsable al departament competent d’esports i a l’ajuntament, indicant les característiques del sistema de ventilació del lloc i control d’accessos.

Si es desitja, es poden continuar fent les convocades en forma telemàtica.

 
 

LA FCC DE CAÇA SOL·LICITA LA MEDIACIÓ D´INTERIOR I SALUT DAVANT EL PROCICAT PER LA CAÇA DEL CABIROL

 La Federació sol·licita als màxims responsables d'aquests departaments que intercedeixin davant el PROCICAT a l'hora de permetre la mobilitat intercomarcal i la flexibilització del toc per als caçadors/es del cabirol.

La Federació Catalana de Caça envia sengles cartes als titulars en funcions dels Departaments d'Interior i Salut, el senyor Miquel Sàmper i Alba Vergés, per tal de sol·licitar la seva mediació davant el PROCICAT a l'hora de permetre la mobilitat intercomarcal i la flexibilització en l'horari del toc de queda per als caçadores i caçadores de Catalunya que en aquestes dates van a caçar el cabirol.  

En la seva comunicació, els responsables federatius posen de manifest la dificultat extrema per caçar a aquest cèrvid amb eficàcia si es fa cas omís d'aquesta petició, posant de relleu les greus conseqüències derivades d'un nou increment de la població del cabirol a Catalunya a causa de la reducció en el nombre de captures, que es traduirà en un significatiu augment en els danys provocats a l'agricultura, més accidents de trànsit provocats per aquesta espècie i la possible transmissió de malalties a animals domèstics i de granja.
 
 
 
 
 

JUNTA GENERAL 2021

 

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL

Per acord de la Junta Directiva d’aquesta Entitat, us convoco a la reunió ordinària de la Junta General, la qual tindrà lloc el divendres dia 16 d’abril a les 18’30 en primera convocatòria i a les 19 h. en segona, mitjançant sistema telemàtic, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de la Junta General Ordinària i Extraordinària de 2020.

2.- Aprovació, si s’escau, de l’Estat de Comptes de l’exercici de 2020.

3.- Aprovació, si s’escau, del Pressupost per l’exercici de 2021.

4.- Informe del President de la Representació Territorial.

5.- Intervenció del President de la Federació Catalana Sr. Sergi Sánchez.

6.- Torn obert de paraules.

                                                                       Tarragona, 29 de març de 2021.

                                                                       EL SECRETARI,

                                                                                                                                            

                                                                       SR.PRESIDENT DE LA SOCIETAT DE CAÇADORS.

NOTES.-

1.- D’acord amb l’art. 121 e) dels Estatuts caldrà designar d’entre els assistents a dos interventors que hauran d’aprovar l’acta mitjançant la seva signatura, juntament amb les del President i Secretari.

2.- Conforme a l’art. 122 a) apartat ii) dels Estatuts, els membres de la Junta General podran examinar la documentació que ha d’ esser sotmesa a aprovació de la Junta General a la seu de la Representació Territorial de Caça de Tarragona, com a mínim set dies abans de la seva celebració (Es recomana fer avís previ).

3.- Atès que la Junta General es farà per via telemàtica en el dia i hora esmentats, s'acompanya document que ha de signar el secretari de la societat indicant el correu electrònic on s'ha de trametre l'enllaç de la reunió. Aquest document ha d'estar a la RT com a màxim el dia 14 d'abril. Sense aquest document no es podrà tenir accés a la reunió.

 

NOVES MESURES PREVENCIÓ I CONTROL COVID-19 A CATALUNYA EN VIGOR DEL 15 AL 28 DE MARÇ

 
Els caçadors i caçadores podran desplaçar-se a altres comarques per practicar l´activitat cinegètica sempre que es mantingui la bombolla de convivència.

A efectes pràctics, pel que fa a la mobilitat per desenvolupar l’activitat cinegètica permesa en aquests moments,  els caçadors i caçadores es podran moure de la seva comarca de residència de manera individual o quan les persones que integren la bombolla de convivència es desplacin a una comarca diferent de la comarca on resideixen habitualment, sempre que es mantingui la integritat de l'esmentada bombolla i es compleixin les mesures relatives a reunions i trobades familiars i de caràcter social.

El document que cal portar per justificar el desplaçament és el certificat autoresponsable de desplaçament i, en el cas de que es desplaci més d'una persona, la documentació que acrediti que els que es desplacen són de la mateixa bombolla (DNI o llibre de família o contracte de lloguer o padró municipal o certificat de convivència).

Més informació - Generalitat de Catalunya

DIARI DE CAÇA. UN NOU ELEMENT HA APAREGUT EN EL MEU BOSC

 
Al voltant de les dates de Nadal solia anar a un bosc que és molt querencios per a les becades i tenia la il·lusió de poder aixecar una d'aquestes ‘dames del bosc’.
La propietat privada
El bosc en qüestió està envoltat de vinyes, ametllers, oliveres, garrofers i camps de cereal. Connecta amb una altra massa forestal a la qual creuen dos barrancs que donaran a un pantà. Al bosc s'accedeix des d'un camí agrícola que surt del poble per mitjà de finques privades de labor. Ho envolta una sendera (que no camino agrícola, forestal o públic). Aquesta sendera l'utilitzava el propietari que, amb la seva mula, anava a les seves finques confrontants...

IMPORTANT BROT DE SARNA SARCÒPTICA EN EL CONILL DE BOSC A TARRAGONA

 
A principis del mes d’agost del passat any 2020, es va observar casos de sarna sarcòptica en el conill de bosc (Oryctolagus cuniculus) en alguns vedats del camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. El (Sarcoptes Scabiei), és un àcar que perfora l'epidermis i afecta a més de cent espècies de mamífers afectant també al home.
Cap a l’any 2000, es van veure i dictaminar els primers casos de sarna en conill de bosc a la província de Tarragona, i del 2001 al 2008, es va estudiar i fer un seguiment de la malaltia coordinant l’estudi la Federació Territorial de caça, amb el suport del SEFaS ( Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge ) de la UAB, aportant els caçadors tarragonins els conills morts trobats o caçats. L'any 2002, es va produir una forta aparició de la malaltia, que va provocar una massiva mortaldat. Aleshores el conill que suportava altres malalties com la mixomatosis i la hemorràgica vírica amb les seves variants ha patit una forta bategada, i en molts llocs hi ha molt poca presència o casi nul·la.

Continuar llegint

EFECTE DEL FUNGICIDA TEBUCONAZOL SOBRE L'ÈXIT REPRODUCTOR DE LES OCELLS

L'ús de productes plaguicides és una de les principals amenaces per la conservació dels ocells que viuen en ambients agrícoles, ja que en aquests hàbitats, una pràctica molt estesa consisteix en el tractament de les llavors de sembra amb productes insecticides. Els caçadors del Camp de Tarragona alerten de conflictes de seguretat al camp per l'increment de persones que surten a passejar o a fer rutes amb bicicleta i amb quads arran de les restriccions de mobilitat imposades per la covid-19.
 
 

A LA CAÇA, LA SEGURETAT ÉS EL PRIMER, LA SEGURETAT ÉS COSA DE TOTS I TOTES


Amb aquest article us facilitem tot un seguit de recordatoris, recomanacions, per tal de reforçar la seguretat durant les nostres jornades de caça.

A causa de les restriccions de mobilitat municipal decretades per la COVID-19 estem patint les conseqüències de la massiva afluència dels diferents usuaris al medi natural. El problema no està en l’ús del medi, sinó en com s’utilitza, és a dir, s’envaeixen les àrees privades de caça on està permesa i controlada l’activitat cinegètica per l’administració pública, i sense cap mena d’autorització, es fan camins i senders inexistents, es dificulta l’activitat encara que s’adverteix del risc que comporta i es fan malbé les plaques de senyalització de les àrees privades de caça augmentant el perill per tots de forma totalment innecessària.

Ara, més que mai, s’ha de controlar i adoptar les mesures oportunes envers l’accés i ús al medi natural, és per això, que mitjançant el present escrit instem a les administracions locals a què recolzin a les societats de caçadors en el tema del tancament perimetral de les zones de caça quan s’està realitzant les batudes de porc senglar i en el tancament de camins d’ús públic només durant uns dies determinats i unes hores concretes. Aquesta acció no implica el tancament de tot el municipi sinó només el de la zona afectada per la batuda.

És important que les societats de caçadors demanin als Ajuntaments la col·laboració per realitzar les batudes de porc senglar de forma segura evitant, en la mesura del possible, qualsevol accident o incident.

És necessari una resposta valenta i efectiva per part dels polítics i que es deixin de costat, ni que sigui per una vegada, els seus interessos polítics, els vots, i es tingui com a principal premissa el sentit comú i la mà ferma.

HEM DE TENIR MOLT PRESENT ELS SEGÜENTS PUNTS:

 • REALITZAR EL TANCAMENT DE CAMINS D´ÚS PÚBLIC A LA ZONA DE LA BATUDA SOL·LICITANT, PRÈVIAMENT, EL PERMÍS AL CORRESPONENT AJUNTAMENT.
 • SENYALITZAR TOT EL PERÍMETRE DE LA CACERA. ÉS MILLOR POSAR QUATRE PLAQUES DE MÉS, QUE NO UNA DE MENYS SEMPRE QUE SIGUIN BEN VISIBLES.
 • FER FOTOS DE TOTES LES PLAQUES ON S’IDENTIFIQUI EL LLOC DE LA CACERA
 • POSSAR LES PARADES LLUNY DE LES ZONES DE SEGURETAT I DELS CAMINS O CORRIOLS TRANSITATS.
 • MAI DISPARAR EN DIRECCIÓ A AQUESTES ZONES.
 • NO DISPARAR SI NO S’HA IDENTIFICAT CORRECTAMENT LA PEÇA DE CAÇA.
 • UTILITZAR LES EMISSORES PER AVISAR ALS COMPANYS DE LA POSSIBLE PRESÈNCIA DE GENT ALIENA A LA CACERA.
 • ES RECOMANA, AVISAR ALS AGENTS RURALS MITJANÇANT EL Tel. 24 HORES 93 561 70 00 DE LA PRESÈNCIA A LA BATUDA DE PERSONES ALIENES QUE HAVENT ESTAT ADVERTIDES DEL RISC QUE COMPORTA NO HAN VOLGUT CONSIDERAR-HO. AQUESTES TRUCADES QUEDEN GRAVADES A LA CENTRAL.
 • NO ENTRAR EN BARALLES NI DISCUSSIONS AMB TERCERES PERSONES. EN CAS NECESSARI GRAVAR AQUESTES ACCIONS I POSAR-LES EN CONEIXEMENT DELS COSSOS DE SEGURETAT.
 • DENUNCIAR QUALSEVOL ACTE INCÍVIC AMB RELACIÓ A UNA ACTIVITAT LEGAL I REGLAMENTADA COM ÉS LA CAÇA
 • RECORDAR QUE LA CAÇA JA ESTÀ REGULADA EL QUE FA FALTA ÉS REGULAR ALTRES ACTIVITATS QUE ES REALITZEN EN EL MEDI NATURAL I NO HO ESTAN
 • AMB LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA COVID-19. ES RECOMANA AVISAR A LA POLICIA LOCAL I ALS AJUNTAMENTS AFECTATS DE L'ORGANITZACIÓ DE LES BATUDES PER TAL QUE EL MAJOR NOMBRE D’USUARIS PUGUI DISPOSAR DE LA CORRESPONENT INFORMACIÓ I AIXÍ EVITAR POSSIBLES RISCOS INNECESSARIS.

I FINALMENT, DEMANEM QUE ES DEIXI D’ESTIGMATITZAR Al COL·LECTIU DE CAÇADORS

Pel que fa a les batudes ordinàries del porc senglar, es podran realitzar sense restriccions de moviments a tot Catalunya durant tota la setmana, sempre que el titular del terreny cinegètic hagi comunicat 24 hores abans de la seva realització mitjançant un correu electrònic a la bústia BATUDESCOVID. Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. totes les dades de la batuda i la relació de persones que participaran en aquesta, mitjançant el formulari habilitat a l’efecte.

Qualsevol persona participant en aquestes batudes, haurà de portar en tot moment una còpia d’aquest formulari on ha de constar les seves dades personals, així com el certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19 degudament emplenat. 

Amb el nostre agraïment a la Representació Territorial de Barcelona, per la realització d'aquest útil resum de recomanacions i consells.

 NOTICIA