PRORROGA AUTOMÀTICA DE 6 MESOS DE LES LLICÈNCIES D'ARMES QUE CADUQUIN DURANT L'ESTAT D'ALARMA

Publicada l´Ordre Int/316/2020 al BOE per la qual les llicències d´armes que caduquin durant l´Estat d´Alarma es prorrogaran automàticament 6 mesos

S´aplicarà la mateixa mesura en el cas de les llicències que caduquin en els dos mesos posterior a la finalització de l´Estat d´Alarma

Adjuntem tot seguit l'Ordre publicada al BOE però per resumir el més destacat

Les llicències d'armes B, D, E, F i les seves autoritzacions temporals d'ús, regulades al Reglament d'Armes, aprovat pel Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, el període de vigència del qual caduqui durant l'estat d'alarma i les seves successives prorrogues, i fins a dos mesos després de la seva fi, quedaran automàticament prorrogades per un període de sis mesos des de la data de la pèrdua de vigència.

Els visats als que es refereix l'article 104.2 del Reglament d'Armes, corresponents a les llicències contemplades en l'apartat 1, el període de vigència del qual caduqui durant l'esta d'alarma i les seves successives prorrogues, i fins a dos mesos després de la seva fi, quedaran automàticament prorrogades per un període de sis mesos des de la data de la seva pèrdua de vigència.

Els informes d'aptitud psicofísica regulars a l'article 98 del Reglament d'Armes, que es trobin lligats a les llicències i visats a que es refereixen els apartats 1 i 2, respectivament, el període de vigència del qual caduqui durant l'estat d'alarma i les seves successives prorrogues, i fins a dos mesos després de la seva fi, quedaran automàticament prorrogades per un període de sis mesos des de la data de la seva pèrdua de vigència.

Esperem que aquesta informació serveixi a tots els caçadors/es que es trobin en aquesta situació.

Podeu llegir la totalitat de l'Ordre clicant en aquest enllaç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Etiquetes: coronavirus, prorroga, llicències